รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลางธุรกิจโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

สิริภร สุวรรณโชติ
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและระดับสมรรถนะที่มีในปัจจุบันของผู้บริหารระดับกลาง ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันของกลุ่มโรงแรม 5 ดาวที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารและหัวหน้างานแผนกส่วนหน้าแผนกแม่บ้านแผนกผลิตอาหาร และแผนกอาหารเครื่องดื่ม และเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจโรงแรมระดับ 5ดาวที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ให้ได้สมรรถนะขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดของข้อตกลงร่วมผู้ประกอบวิชาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)เก็บแบบสอบถามประชากรทั้งหมดจากผู้บริหารระดับกลาง ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยในจังหวัดชลบุรี จำนวน 15โรงแรมในเขตภาคตะวันออก มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 600 คน โดยแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาสามารถใช้ในการประมวลผลทั้งหมด 392 ชุด ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 พบว่า การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะตามหน้าที่มีในปัจจุบันของผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างานแผนกส่วนหน้าแผนกแม่บ้านแผนกผลิตอาหาร และแผนกอาหารเครื่องดื่ม มีความแตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 ผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างานแผนกส่วนหน้าแผนกแม่บ้านแผนกผลิตอาหาร และแผนกอาหารเครื่องดื่มที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจโรงแรม คือ การพัฒนาบุคลากรในแผนกต่าง ๆ นั้นไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ผู้บริหารโรงแรมสามารถจัดการพัฒนาบุคลากรตามระดับสมรรถนะที่บุคคลากรโดยการฝึกอบรม การดูงาน การให้คำแนะนำตามสมรรถนะในแต่ละตำแหน่งงาน

Article Details

How to Cite
สุวรรณโชติ ส., & เลิศพุทธรักษ์ ศ. (2016). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลางธุรกิจโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(1), 97–112. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/64391
Section
บทความวิจัย