การจัดการคุณภาพโดยรวมและประสิทธิภาพของกิจการด้านการผลิตลาว

Main Article Content

สุธนา บุญเหลือ

Abstract

การจัดการคุณภาพโดยรวมและการประเมินผลองค์กรแบบสมดุลเป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่ออธิบายถึงผลการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำแนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพโดยรวมและการประเมินผลองค์กรแบบสมดุลมาประยุกต์ใช้เพื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของกิจการด้านการผลิตของลาว วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ของการจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีผลต่อการดำเนินงานของกิจการด้านการผลิตลาว และเพื่อตรวจสอบความสำคัญด้านต่าง ๆ ของการจัดการด้านคุณภาพในกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันของกิจการด้านการผลิตลาว โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกิจการด้านการผลิตลาวในเวียงจันทน์ จำนวน 94 กิจการ การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ใช้ตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบ OLS ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กระบวนการจัดการและบทบาทของการควบคุมคุณภาพต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้นำ การฝึกอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ คุณภาพของข้อมูลและการรายงาน และความสัมพันธ์ของพนักงานนั้นไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกิจการ สรุปได้ว่า ด้านกระบวนการจัดการและด้านการควบคุมคุณภาพต่างมีนัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกิจการด้านการผลิตของลาว ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้สามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพของกิจการด้านการผลิตลาวที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยกิจการควรมุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดการและการควบคุมคุณภาพ และกิจการควรกำหนดนโยบายด้านคุณภาพให้ชัดเจนอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการโดยกิจการสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและการลดค่าบำรุงรักษาหรือเพื่อสร้างความแตกต่างของกิจการได้

Article Details

How to Cite
บุญเหลือ ส. (2016). การจัดการคุณภาพโดยรวมและประสิทธิภาพของกิจการด้านการผลิตลาว. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(1), 141–157. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/64389
Section
บทความวิจัย