การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขอนิสิตอาชีวศึกษา (ปวส.) สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

ชนิสรา แก้วสวรรค์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
สุชนนี เมธิโยธิน

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานำเสนอรูปแบบใหม่สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา (ปวส.) สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา (ปวส.) ภาคตะวันออกที่มีการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจจำนวน 9 คนสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษา โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา (ปวส.) สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 16 คน การเก็บแบบสอบถาม (Survey) ผู้ประกอบการ/ หัวหน้างาน บริษัทส่งออก-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีการจ้างงานพนักงานระดับ ปวส.จำนวน 446 คน และการสนทนากลุ่มผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา(ปวส.)สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา (ปวส.)สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และการสัมภาษณ์เชิงลึกนิสิต พบว่า ควรมีการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและนิสิต ดังที่ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความต้องการในการจ้างนิสิตอาชีวศึกษา สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่  ปัจจัยด้านการฝึกประสบการณ์อาชีพ  การพัฒนาในความรู้และทักษะการพัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพและการสนับสนุนและให้คำแนะนำ  ดังนั้นรูปแบบใหม่สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา (ปวส.) สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาควรให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกงาน            การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนมาต่อยอดการทำงาน เน้นความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาตามหลักและเหตุผล ความสามารถในการใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เน้นให้ผู้เรียน        มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้วยตนเอง มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์แนะแนวจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในการแนะแนววิธีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

Article Details

How to Cite
แก้วสวรรค์ ช., เลิศพุทธรักษ์ ศ., & เมธิโยธิน ส. (2016). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขอนิสิตอาชีวศึกษา (ปวส.) สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(1), 81–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/64357
Section
บทความวิจัย