การพัฒนารูปแบบการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ กระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หลังปี 2563

Main Article Content

นิดถา บุบผา
บรรรพต วิรุณราช

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุชย์ของกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว หลังปี พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แบบ Focus group ผู้ให้สัมภาษณ์ในการจัดกลุ่มสนทนาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอำนาจตัดสินใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดหาและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม และหน่วยงานของกระทรวงแผนการและการลงทุน และของกระทรวงภายในของ สปป. ลาว และภาคเอกชน เช่น รองปลัดกระทรวงรองอธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน รักษาการรองอธิบดีกรมร่วมมือสากล หัวหน้าแผนกจากกรมแผนการ รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน หัวหน้าแผนกการเงิน หัวหน้าแผนกนิติกรรม ของกระทรวงแผนการและการลงทุน อธิบดีกรมประเมินและพัฒนารัฐกร (บุคลากรภาครัฐ) อธิบดีกรมคุ้มครองรัฐกร และหัวหน้าสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การปกครองและฝึกอบรม กระทรวงภายใน และรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวโดยการ Focus group ได้จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุชย์ของกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ที่สามารถกระทำได้มากที่สุดประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้

                    1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการจัดฝึกอบรม

                    2. การสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล เช่น องค์กรเอกชน/ มหาชน องค์กรระหว่างประเทศ

                    3. การบริการวิชาการให้กับองค์กรรัฐอื่น ๆ และเอกชนแล้วเก็บค่าบริการ

Article Details

How to Cite
บุบผา น., & วิรุณราช บ. (2016). การพัฒนารูปแบบการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ กระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หลังปี 2563. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 11(1), 69–80. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/64355
Section
บทความวิจัย