ปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุน การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด

Main Article Content

รัตนา เทียนเมืองปัก
บรรพต วิรุณราช
ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดจำนวน 25 คน และการสนทนากลุ่มผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสูงสุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดที่เหมาะสม ที่สำคัญคือ 1) ด้านระบบ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านรูปแบบบริหาร/ ควบคุม/ การจัดการ 4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 5) ด้านโครงสร้าง 6) ด้านทักษะ 7) ด้านค่านิยม 8) ด้านการกำหนดเป้าหมาย 9) ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง และ 10) ด้านการประเมินผล แต่ความพร้อมที่จะดำเนินการ 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านระบบ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านรูปแบบบริหาร/ ควบคุม/ การจัดการ โดยแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดที่สำคัญคือ ควรมีจัดตั้งกลุ่มงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  และกลุ่มงานธุรการกลาง ที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ควรพัฒนาให้มีระบบการฟ้องคดีและยื่นเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบาร์โค้ดช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารสำนวนคดีให้มีความถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

Article Details

How to Cite
เทียนเมืองปัก ร., วิรุณราช บ., & ศิริประเสริฐโชค ฤ. (2016). ปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุน การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(2), 137–156. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/52386
Section
บทความวิจัย