คุณลักษณะผู้ประกอบการและความสำเร็จของการประกอบการวิทยุสื่อสารในประเทศไทย

Main Article Content

นัฐวุฒิ วงศาเสถียร
เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการและความสำเร็จของการประกอบการของธุรกิจวิทยุสื่อสาร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จของการประกอบการวิทยุสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการวิทยุสื่อสารในประเทศไทย จำนวน 268 ราย โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 169 ราย ผลการศึกษา พบว่า  คุณลักษณะผู้ประกอบการวิทยุสื่อสาร ด้านทัศนคติ  ด้านการปฏิบัติ ด้านความทะเยอทะยาน  ภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านทัศนคติในการฝึกฝนทักษะ และการรับรู้ในโอกาส  อยู่ในระดับมาก สำหรับความสำเร็จของการประกอบการด้านการเงิน ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการสร้างสินค้าและบริการมีคุณภาพดี ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ด้านการได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน ด้านการเพิ่มขึ้นของศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวม และรายข้อแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สร้างเป็นตัวแบบสมการทำนายความสัมพันธ์ 7 สมการโดยคุณลักษณะด้านการเข้าหาโอกาสมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการเงิน ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และภาพรวมมากที่สุด คุณลักษณะด้านการรับรู้ในโอกาสมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการสร้างสินค้าและบริการมีคุณภาพดีมากที่สุด คุณลักษณะด้านการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด และคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน และด้านการเพิ่มขึ้นของศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุด    

Article Details

How to Cite
วงศาเสถียร น., & เกษมพงษ์ทองดี เ. (2016). คุณลักษณะผู้ประกอบการและความสำเร็จของการประกอบการวิทยุสื่อสารในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(2), 123–136. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/52385
Section
บทความวิจัย