การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

Main Article Content

จันจิรา วิลาศรี
มฑุปายาส ทองมาก

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาจากทฤษฎีการต่อต้านนวัตกรรมที่อธิบายว่า ผู้บริโภคต่อต้านนวัตกรรมเกิดจากอุปสรรคด้านการใช้งานและภาพลักษณ์ อุปสรรคด้านการเห็นคุณค่า อุปสรรคด้านความเสี่ยง อุปสรรคจากวิธีการแบบดั้งเดิม และพิจารณาปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมคือ การรับรู้ต้นทุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยความรู้ทางเทคโนโลยี โดยศึกษาว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อลักษณะของผู้ต่อต้านนวัตกรรม 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่อยู่ในระหว่างตัดสินใจ ลักษณะที่คัดค้านนวัตกรรม และลักษณะที่ปฏิเสธนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างไร แต่ละปัจจัยมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีลักษณะการต่อต้านที่แตกต่างกัน  วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ไม่เคยใช้และไม่ได้ใช้บริการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ในปัจจุบัน ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของผู้ต่อต้านนวัตกรรมที่แตกต่างกันคือ อุปสรรคด้านการใช้งาน อุปสรรคจากวิธีการแบบดั้งเดิม และการรับรู้ความเสี่ยงตามลำดับ

Article Details

How to Cite
วิลาศรี จ., & ทองมาก ม. (2016). การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(2), 37–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/52146
Section
บทความวิจัย