กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทย

Main Article Content

ปริญ ลักษิตามาศ
ศิวารัตน์ณ ปทุม
ณรงค์ อภิชาติธนากูล

Abstract

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�ำหรับธุรกิจ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทย 2) รูปแบบ กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิม ของไทย 3) ความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อเข้าสู่ AEC สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทย เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 2,905 แห่ง วิเคราะห์สถิติด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทยได้ใช้กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อเข้าสู่ AEC ในระดับ ปานกลาง (X=2.34) และรูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ร้อยละ 82.9 ลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ ระดับนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านความแตกต่างของสินค้าและบริการ บรรยากาศภายในร้าน และ การนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุต่อกลยุทธ์ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเมื่อเข้าสู่ AEC

Article Details

How to Cite
ลักษิตามาศ ป., ปทุม ศ., & อภิชาติธนากูล ณ. (2016). กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(2), 1–10. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/52143
Section
บทความวิจัย