ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Main Article Content

พัชรินทร์ สุขผล
สุรัติ สุพิชญางกูร
ธีรารัตน์ วงศ์ธนะอเนก
ดนัย คริสธานินทร์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สุขผล พ., สุพิชญางกูร ส., วงศ์ธนะอเนก ธ., & คริสธานินทร์ ด. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 79–94. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47700
Section
บทความวิจัย