คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ขวัญดาว ใบเงิน
ฤทธี ชูเกียรติ
สมศจี ศิดษมัติ
วรวรรณ จิรไกรศิริ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ใบเงิน ข., ชูเกียรติ ฤ., ศิดษมัติ ส., & จิรไกรศิริ ว. (2016). คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 67–77. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47695
Section
บทความวิจัย