คุณลักษะงานที่ต้องการของพนักงาน กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

วิมลพร ศิริสวัสดิ์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ศิริสวัสดิ์ ว. (2016). คุณลักษะงานที่ต้องการของพนักงาน กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 59–66. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47690
Section
บทความวิจัย