การศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลต่อการบอกต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวพักแรม แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สุวิชญา เฉลิมแดน
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ภูริศ ศรสรุทร์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เฉลิมแดน ส., จันทรประภาเลิศ อ., & ศรสรุทร์ ภ. (2016). การศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลต่อการบอกต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวพักแรม แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 49–58. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47686
Section
บทความวิจัย