การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวและคุณค่าวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

เกศสุดา เหล่าตระกูล
สุรัติ สุพิชญางกูร
สุธาศิณี สุศิวะ
ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เหล่าตระกูล เ., สุพิชญางกูร ส., สุศิวะ ส., & เลิศบัวสิน ศ. (2016). การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวและคุณค่าวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 35–47. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47682
Section
บทความวิจัย