การพัฒนาธุรกิจจากกากอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ กรณีศึกษา : กากส้มและกากฝรั่ง

Main Article Content

กัญจน์พร อริยเลิศปัญญา

Abstract

-

Article Details

How to Cite
อริยเลิศปัญญา ก. (2016). การพัฒนาธุรกิจจากกากอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ กรณีศึกษา : กากส้มและกากฝรั่ง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 23–33. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47681
Section
บทความวิจัย