การศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สุพิชชา เสมอกิจ
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
สมชาย ชุณหรัศมิ์
วุฒิชัย สิทธิมาลากร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เสมอกิจ ส., จันทรประภาเลิศ อ., ชุณหรัศมิ์ ส., & สิทธิมาลากร ว. (2016). การศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 9–21. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47680
Section
บทความวิจัย