รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคลำปาง

Main Article Content

รัชดา ซื่อดำรง
บรรพต วิรุณราช
สมฤดี ศรีจรรยา
ณภัคอร ปุณยภาภัสสร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ซื่อดำรง ร., วิรุณราช บ., ศรีจรรยา ส., & ปุณยภาภัสสร ณ. (2016). รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคลำปาง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 1–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47678
Section
บทความวิจัย