การจัดการการตลาด

Main Article Content

สุชนนี เมธิโยธิน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เมธิโยธิน ส. (2016). การจัดการการตลาด. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 103. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47591
Section
บทวิจารณ์หนังสือ