ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

กฤษณา กิมเล่งจิว
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
กิมเล่งจิว ก., & เลิศพุทธรักษ์ ศ. (2016). ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 91–102. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47589
Section
บทความวิจัย