แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

นันทนา ผาสุข
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ผาสุข น., & เลิศพุทธรักษ์ ศ. (2016). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 55–67. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47582
Section
บทความวิจัย