การวางแผนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สุทธิไชยเมธี พ. (2016). การวางแผนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 41–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47581
Section
บทความวิจัย