ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟต์แวร์เซอรวิส์์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Main Article Content

บัณฑิต หมั้นทรัพย์
ชูวิทย์ มิตรชอบ
วิภาวี พิจิตบันดาล
ไพศาล จันทรังษี

Abstract

-

Article Details

How to Cite
หมั้นทรัพย์ บ., มิตรชอบ ช., พิจิตบันดาล ว., & จันทรังษี ไ. (2016). ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟต์แวร์เซอรวิส์์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 27–39. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47580
Section
บทความวิจัย