การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ยอดยิ่ง ธนทวี

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ธนทวี ย. (2016). การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(2), 1–11. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47578
Section
บทความวิจัย