คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ

Main Article Content

ชาลินี ปลูกผลงาม

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ปลูกผลงาม ช. (2016). คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 119. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47560
Section
บทวิจารณ์หนังสือ