การศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลต่อทักษะในการประกอบธุรกิจขายตรง

Main Article Content

นัททชา มณีรัตน์
ชัยยันต์ เมธานุวัฒนเดช

Abstract

-

Article Details

How to Cite
มณีรัตน์ น., & เมธานุวัฒนเดช ช. (2016). การศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลต่อทักษะในการประกอบธุรกิจขายตรง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 93–107. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47556
Section
บทความวิจัย