แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ขนิษฐา ดวงชื่น
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน
กชพร นรมาตย์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ดวงชื่น ข., เลิศพุทธรักษ์ ศ., เภสัชสงวน ส., & นรมาตย์ ก. (2016). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 79–92. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47555
Section
บทความวิจัย