ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ทองสง่า
ระพีพร ศรีจำปา

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ทองสง่า ช., & ศรีจำปา ร. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 65–78. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47554
Section
บทความวิจัย