การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

อิสระ วังกานนท์
สันติธร ภูริภักดี
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัมฒนา

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วังกานนท์ อ., ภูริภักดี ส., & วิริยะกิจพัมฒนา ก. (2016). การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน). Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 53–64. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47553
Section
บทความวิจัย