เหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์(Service Apartment) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Main Article Content

นเรศ วณิชกุล
สุธาศิิณี สุศิวะ
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัมฒนา

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วณิชกุล น., สุศิวะ ส., & วิริยะกิจพัมฒนา ก. (2016). เหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์(Service Apartment) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 43–51. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47552
Section
บทความวิจัย