อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าทรูวิชั่นส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อัมพล ชุสนุก
กฤษณณัฐ หนุนชู

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ชุสนุก อ., & หนุนชู ก. (2016). อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าทรูวิชั่นส์ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 29–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47550
Section
บทความวิจัย