การบัญชีสำหรับเงินลงทุน

Main Article Content

พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ฉัตราภรณ์ พ., บุญเลิศอุทัย เ., & เกียรติกุลวัฒนา ป. (2016). การบัญชีสำหรับเงินลงทุน. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 9–28. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47549
Section
บทความวิจัย