การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทยกับประเทศจีนและประเทศอิตาลี

Main Article Content

ภิเษก โพพิศ
กัมปนาท เพ็ญสุภา
เจษฎา ปัญญาศร
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน
กชพร นรมาตย์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
โพพิศ ภ., เพ็ญสุภา ก., ปัญญาศร เ., วิริยะกิจพัฒนา ก., เภสัชสงวน ส., & นรมาตย์ ก. (2016). การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทยกับประเทศจีนและประเทศอิตาลี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 85–95. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47533
Section
บทความวิจัย