ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์กร

Main Article Content

พนิดา เมืองด้วง
สุชนนี เมธิโยธิน
นนท์ สหายา
ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เมืองด้วง พ., เมธิโยธิน ส., สหายา น., & สกุณรัตน์ ท. (2016). ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์กร. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 77–84. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47532
Section
บทความวิจัย