ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ / จัดจ้างใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
เกียรตินิยม คุณสันติ
ชำนาญ งามมณีอุดม
ธนานันต์ มีชูทรัพย์
วรวรรณ จิรไกรศิริ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ชูไกรพินิจ ฐ., คุณสันติ เ., งามมณีอุดม ช., มีชูทรัพย์ ธ., & จิรไกรศิริ ว. (2016). ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ / จัดจ้างใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 67–75. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47531
Section
บทความวิจัย