ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขันและมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

วราภรณ์ วิสนานุศิษย์
ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ธีรัตม์ พิริยะพลิน
กฤษณา โพธิสารัตนะ
นพดล เดชประเสริฐ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วิสนานุศิษย์ ว., ศรีวรรธนะ ธ., บุญเลิศวณิชย์ ก., พิริยะพลิน ธ., โพธิสารัตนะ ก., & เดชประเสริฐ น. (2016). ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขันและมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 55–65. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47527
Section
บทความวิจัย