คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

ตวงฉัตร ประสานยุทธ
บรรพต วิรุณราช
สีมา สีมานันท์
พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ประสานยุทธ ต., วิรุณราช บ., สีมานันท์ ส., & พันธุ์วิชาติกุล พ. (2016). คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 47–54. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47526
Section
บทความวิจัย