การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดีย

Main Article Content

ทัศพร นันทมงคล
สุชนนี เมธิโยธิน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
นันทมงคล ท., & เมธิโยธิน ส. (2016). การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดีย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 37–45. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47524
Section
บทความวิจัย