การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยอง

Main Article Content

พรชัย กิจวิมลตระกูล
พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ธีรัตม์ พิริยะพลิน
กฤษณา โพธิสารัตนะ
นพดล เดชประเสริฐ
พัชรา โพธิไพฑูรย์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
กิจวิมลตระกูล พ., เหล่ารุจิสวัสดิ์ พ., บุญเลิศวณิชย์ ก., พิริยะพลิน ธ., โพธิสารัตนะ ก., เดชประเสริฐ น., & โพธิไพฑูรย์ พ. (2016). การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 27–35. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47523
Section
บทความวิจัย