การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สาธิต ปิติวรา
บรรพต วิรุณราช

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ปิติวรา ส., & วิรุณราช บ. (2016). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 13–25. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47520
Section
บทความวิจัย