ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหลังจากการตัดสินของสาลปกครอง

Main Article Content

ภาคิน สมมิตร
จักกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สมมิตร ภ., & นรนิติผดุงการ จ. (2016). ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหลังจากการตัดสินของสาลปกครอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(2), 1–12. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47519
Section
บทความวิจัย