การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สุพิชฌาย์ แสงทอง
จีระศักดิ์ รัตนวงษ์
กฤษณา โพธิสารัตนะ
ธีรัตม์ พิริยะพลิน

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น และอเมริกันที่มีความ สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นและ บริษัทข้ามชาติอเมริกันที่มีความแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทฤษฏีวัฒนธรรมองค์กรการบริหารงานเป็นตัวแปรต้น ส่วนประสิทธิผลการทำงานเป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วย ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านขวัญและกำลังใจ และด้านความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรการบริหารงานของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันมีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ทางการบริหาร และคุณลักษณะขององค์กรสะท้อนให้เห็นถึงอดีต และปัจจุบันของกิจกรรมการวางแผน การจัดองค์กร การกระทำและ การควบคุม ซึ่งนำไปสู่การมีอิทธิพลต่อบรรยากาศขององค์กร หรือค่านิยม ความคาดหวัง และวิธีปฏิบัติขององค์กร การทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และกลุ่ม และต่อผลสำเร็จขององค์กร และยังพบอีกว่าวัฒนธรรม องค์ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการรู้ว่าอะไรคือจุดที่เหมือนและแตกต่างกัน จะช่วยให้เข้าใจฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นและสามารถหาแนวทางในการรับมือ หรือนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ ต่อองค์กรได้ ส่วนผลการศึกษาในระดับประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่นและอเมริกันพบว่าส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีความแตกต่างกัน

 

THE COMPARISON OF ORGANIZATION CULTURE IN JAPANESE AND AMIERICAN COMPANIES RELATED TO WORK EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE IN AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, CHONBURI PROVINCE

Supitchaya Saengthong, Jeerasak Rattanawong, Kritsana Potisarattana and Theerath Piriyapalin

Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

The objectives are as follows: 1) to study organization culture of Japanese and American multinational companies related to work effectiveness of workers, 2) to compare the organization culture of Japanese companies and American companies that were different, 3) to compare the level of work effectiveness of employees in Japanese companies and American companies that were different. In this study, the researcher used organization culture in administration to be independent variable, dependent variables included work characteristics, work satisfactory, morale and harmony. The data were collected using questionnaires. The subjects were employees in Japanese companies and American companies in Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi Province.

The findings indicated that the organization culture of Japanese companies and American companies related to work effectiveness of employees in organization. Organization culture was the result of interaction of responsibility in administration, characteristic of organization reflected to the past and the future of activities in planning, organization managing, acting and controlling which were lead to influence to organization atmosphere or value, expectation and instruction to treat in organization. This made environment influenced on individual, group and organization achievement. Moreover, it was shown that the organization culture of Japanese companies was clearly different from the organization culture of American companies. Hence, the more we learn the similarity and difference of the others, the more we understand them and learn how to take care of, improve and make organization effectiveness. The last finding was there was no different in the work effectiveness of employees in Japanese companies and American companies.

Article Details

How to Cite
แสงทอง ส., รัตนวงษ์ จ., โพธิสารัตนะ ก., & พิริยะพลิน ธ. (2016). การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(2), 67–85. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47417
Section
บทความวิจัย