การศึกษาวงจรเงินสด และความสัมพันธ์ระหว่าง มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจกับการ เจริญเติบโตส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร และเทคโนโลยี

Main Article Content

วิษณุ ภูมิพานิช

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค่าเฉลี่ยของวงจรเงินสด และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเจริญเติบโต ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารและเทคโนโลยี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และสาถานะทางการเงิน ของกิจการ โดยจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาดของกิจการและลักษณะของการประกอบกิจการ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคือการนำผลที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เป็นบรรทัดฐาน หรือดัชนีอ้างอิงเพื่อประโยชน์ของ การลงทุน และเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับงานวิชาการต่อไป ผลการศึกษาพบว่ารอบระยะเวลาวงเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 70 วัน และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ

 

THE AVERAGE CASH CYCLE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMIC VALUE ADDED AND THE SHAREHOLDERS’ EQUITY GROWTH OF THE LISTED COMPANIES IN THE COMMUNICATION AND TECHNOLOGY INDUSTRIES

Vissnu Poompanit

School of Management and Economics, Assumption University, Bangkok 10240, Thailand

This research aimed at studying the average cash cycle and the relationship between the economic value added and the shareholders’ equity growth of the listed companies in the communication and technology industries. Data regarding the performances and financial status of the mentioned companies were gathered from the Stock Exchange of Thailand. They were classified by their size and key business operations. Outcomes of the study revealed that the average cash conversion cycle of the technology industry was 70days and there was a significant relationship between revenue growth and financial growth. There was also a significant relationship between financial growth and economic value of the companies listed in the study.

Article Details

How to Cite
ภูมิพานิช ว. (2016). การศึกษาวงจรเงินสด และความสัมพันธ์ระหว่าง มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจกับการ เจริญเติบโตส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร และเทคโนโลยี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(2), 15–28. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47386
Section
บทความวิจัย