ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง

Main Article Content

อัจฉรา ศรีขันชะมา
พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อรนิชา โพธิ์ทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 401 ห้างหุ้นส่วน จำกัด และบริษัทจำกัดที่อยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของรายได้กรมสำนัก งานระยอง เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาของความถี่และร้อยละในระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นรับรู้รายได้สำหรับรายได้ภาษีทั้งองค์กรและจุดภาษีมูลค่าเพิ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในความเข้าใจ ตนเองของผู้ปฏิบัติงานกระบวนการการชำระเงินภาษีและเป็นธรรม ในการชำระเงินภาษีซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การรับรู้รายได้ที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้าง, จุดภาษีและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ ปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจ

การรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นภาษีซื้อที่ถูกจำกัด และลักษณะของ ค่าใช้จ่ายที่จำกัดตามกฎ

การปฏิบัติงานและขั้นตอนการชำระเงินภาษีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจถ้าผู้ปฏิบัติงาน ภาษีและบัญชีที่ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะสร้างความผิดพลาดซึ่งมีผลในการเพิ่มภาษีและบทลงโทษภาษี

ความเป็นธรรมในการเสียภาษีซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีความรู้สึกที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่พวกเขาจะรู้สึกดีกับเจ้าหน้าที่ภาษี แต่ถ้าพวกเขาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีพวกเขาจะมีอคติและ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ภาษี

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายได้ภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดระยองมักจะเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในเกณฑ์ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาและพยายามที่จะทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 

THE PROBLEMS IN CORPORATE INCOME TAX, VAT, AND WITHHOLDING INCOME TAX OF CONTRACTOR BUSINESS IN RAYONG

Atchara Srikanchama1, Pongprot Chatraphorn2, Sakchai Chanrueng1 and Ornicha Pothong1

1Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

2Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand

This research has the objective to study the guidelines for tax practices regarding corporate tax, VAT, and withholding income tax for contractor business in Rayong. The samples for this study are 401 limited partnerships and limited companies who are in contractor business under the supervision of Revenues Department Rayong Office. Data were collected from questionnaire. Data were then analyzed using descriptive statistics of frequency and percentage during October 1, 2012 to March 2013 to achieve the said objective.

This study reveals that the samples have incorrect understanding or don’t understand about different types of taxes for contractor business like revenue recognition for both corporate income tax and VAT tax point, expense recognition, self-understanding of practitioners, tax payment process, and fairness in tax payment, which can be summarized as follows.

Regarding revenue recognition, business owners still are unclear about accrual basis, tax point, and compensation received from corporate lending.

Regarding expense recognition, business owners still are unclear about what characteristics are the restricted input tax, and characteristics of restricted expenses according to Rule #65 C.

Regarding practitioners and tax payment process, this involves operating officers of the businesses, if tax practitioners and accountants are not knowledgeable enough, it will create mistakes which result in additional taxes and tax penalties.

Regarding fairness in tax payment which depends on each individual. If operating officers of the businesses have good feelings towards tax officers, they will feel good about the tax officers. But if they are not treated well, they will have bias and feel bad towards tax officers.

The errors that occur with corporate income tax, VAT and withholding income tax of contractor business in Rayong usually are the results of the lack of understanding in tax criteria of the Revenue Code. Therefore, relevant people should study and try to understand the criteria and conditions.

Article Details

How to Cite
ศรีขันชะมา อ., ฉัตราภรณ์ พ., จันทร์เรือง ศ., & โพธิ์ทอง อ. (2016). ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(1), 121–133. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47356
Section
บทความวิจัย