ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี)

Main Article Content

นิภารัตน์ บ่อพลอย
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อรนิชา โพธิ์ทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทำงบการเงิน ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือสหกรณ์นอกภาคการการเกษตร ในเขต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) จำนวน 204 สหกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยว กับปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ในการปฏิบัติงานทางการบัญชีมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติการ มีรายละเอียดมาก ผู้จัดทำงบการเงินขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากผลตอบแทนในการทำงานต่ำ และโปรแกรมระบบ บัญชีสำเร็จรูปยังไม่สนองความต้องการของสหกรณ์อย่างเต็มที่

 

PROBLEMS IN THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR NON-FARM COOPERATIVES IN COOPERATIVES AUDITING OFFICE (REGION 2)

Niparut Bo-Ploy, Sakchai Chanroung and Ornicha Pothong

Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

This research has the objective to study problems in the preparation of financial statements for non-farm cooperatives in Cooperatives Auditing Office Region 2 (Cholburi). The samples for this study consists 204 non-farm cooperatives in Cooperatives Auditing Office Region 2. The tool used for this research is a questionnaire enquiring about demographics of the samples, characteristics of non-farm cooperatives, and problems in the preparation of financial statements for non-farm cooperatives in Cooperatives Auditing Office Region 2. Data analysis was performed using a statistical software package. Descriptive statistics used included frequency, percentage, mean, and standard deviation.

The result shows that there are 3 problems in the preparation of financial statements for non-farm cooperatives in Cooperatives Auditing Office Region 2, namely, too many details in the accounting operations suggestions, financial statement preparers lack the job motivation because of low compensation, and the accounting software package cannot fully respond to the needs of the cooperatives.

Article Details

How to Cite
บ่อพลอย น., จันทร์เรือง ศ., & โพธิ์ทอง อ. (2016). ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี). Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(1), 109–120. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47354
Section
บทความวิจัย