การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

อนุตรา สุนทรส

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพก่อนและหลัง จากใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการแยกประเด็นของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและ ทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในส่วนของทรัพยากรที่ใช้กระบวนการ และผลของการประกันคุณ ภาพของสำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลังการนำระบบมาใช้ ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และก่อนการ นำระบบมาใช้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา

ผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏว่าระบบสารสนเทศที่นำมาสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การดำเนินงาน “มีประสิทธิภาพ” มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ “ประสิทธิผล” จึงเห็นได้ว่า การนำระบบสารสนเทศเพื่อเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ทำให้ การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (SAR) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานด้านประกันคุณภาพได้สะดวกในทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลและประมวลผลได้ทันที ซึ่งเป็นการลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลให้คะแนนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยจึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ควรมีนโยบาย สนับสนุนให้หน่วยงานภายใน นำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ มาปรับใช้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีการพัฒนาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในทิศทางเดียวกันต่อไปในอนาคต

 

THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTED IN THE OFFICE OF SI RACHA CAMPUS KASETSART UNIVERSITY

Anutara Soontaros

Graduate School of Public Administration, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

This study aims 1) to examine the efficiency assessment of management information system for internal quality assurance implemented in the office of Si Racha campus Kasetsart University and 2) to compare the efficiency and the effectiveness of quality assurance assessment both before and after implementing of information system in quality assurance management. The primary data analysis is conducted by categorizing topics being asked to the executives and the information system-involved people. This qualitative data (the facts and opinion of the key informants on resources used, process, and result of quality assurance) is gained from in-depth interview. The secondary data is gained from the assessment scores of 3 academic years before and that of 3 academic years after the implementation of the information system.

The findings show the improvement of efficiency leading to higher tendency of effectiveness. It allows practitioners to work anywhere the internet access is available and to check the accuracy, to revise information, and to process the data promptly. These results in constantly raising of assessment score. The suggestion is that information system should be introduced to and implemented in every department of Si Racha campus Kasetsart University for unidirectional practice of efficiency and effectiveness improvement.

Article Details

How to Cite
สุนทรส อ. (2016). การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(1), 89–107. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47346
Section
บทความวิจัย