ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือนและ คุณภาพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ณรัฐวรรณ มุสิก

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือนที่ส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือนทั้ง 4 มิติ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 มิติ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 223 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบันทึก บัญชีครัวเรือนโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี ด้านความถูกต้อง ในการบันทึกบัญชี ด้านความครบถ้วนในการบันทึกบัญชี และด้านความต่อเนื่องในการบันทึกบัญชี เกษตรกรมีความ คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกัน

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือน ด้านความรู้ความ เข้าใจ และด้านความครบถ้วน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านความพอประมาณ

 

THE EFFECT OF HOUSEHOLD ACCOUNTING EFFICIENCY ON THE QUALITY OF LIFE UNDER THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF FAMERS IN MAHA SARAKHAM PROVINCE

Naratthawun Musik

Mahasarakham Business School, Mahasarakham Uninversity, Mahasarakham 44150, Thailand

The purpose of this research is to examine the effect of the efficiency recording the household accounting on the quality of life under the sufficiency economy philosophy. This research also examines the relationship between the household accounting efficiency in 4 dimensions and the quality of life under the sufficiency economy philosophy in 3 dimensions. The questionnaire was use to correct the data and the statistics OLS regression analysis by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to test Multiple Correlation, and Multiple Regression Analysis was used to test research hypotheses. The questionnaire was sent directly to the famers in Mahasarakham province

Results of a research survey of 223 usable questionnaires find that the overall and individual of the household accounting efficiency have effect on the quality of life under the sufficiency economy philosophy on the famers in Mahasarakham province in these dimensions; Accuracy, Completeness, Knowledge, and Continuous recording. The overall for their opinions toward the quality of life under the sufficiency economy philosophy was at high level on Moderateness, Reasonableness, and Immunity.

According to the correlation and the effect of the efficiency recording the household accounting have effect on the quality of life under the sufficiency economy philosophy, found that all the variable have correlation.

Article Details

How to Cite
มุสิก ณ. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือนและ คุณภาพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(1), 45–58. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47336
Section
บทความวิจัย