ผลกระทบของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

Main Article Content

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความสำเร็จในการบริหาร โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริหารของอุตสาหกรรม การผลิตในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่าการบริหารคุณภาพด้าน ความเป็นผู้นำ, ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร, ด้านการบริหารเชิงกระบวนการ, ด้านการบริหารที่เป็นระบบ, ด้านการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, และด้านการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงส่งผลทางบวกต่อความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ ด้านการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้การบริหารคุณภาพด้านความเป็นผู้นำ, ด้านการบริหารงานที่เป็นระบบ, และด้าน การตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงส่งผลทางบวกต่อความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ด้านต้นทุน ส่วนความสำเร็จ ในการบริหาร โลจิสติกส์ด้านผลิตภาพได้รับอิทธิพลจากการบริหารคุณภาพเพียงด้านเดียวคือ ด้านความเป็นผู้นำ สำหรับ ความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ด้านการบริการในงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการบริหารคุณภาพด้านการให้ความสำคัญ กับลูกค้า, ด้านความเป็นผู้นำ, ด้านการบริหารที่เป็นระบบ, และด้านความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และ การบริหารคุณภาพด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า, ด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลากร, ด้านการบริหารที่เป็นระบบ, และ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันส่งผลทางบวกต่อความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ด้านคุณภาพ

 

THE EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON SUCCESSFUL LOGISTICS MANAGEMENT IN THE THAI MANUFACTURING INDUSTRY

Kanthana Ditkaew1 and Kanyakan Syers2

1Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak 63000, Thailand.

2Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Pitsanulok, Pitsanulok 65000, Thailand.

The purpose of the research was to study the relationship between total quality management (TQM) affecting on the success of logistics management. Thai industrial firms were chosen as sample and data collected. The results of OLS regression reveal that total quality management (TQM) in terms of leadership, staff cooperation, process management, systemic administration, continuous improvement, and decision-making ability had a positive effect on the logistics management success in terms of assets management as well as cost. Moreover, in term of leadership was the only TQM’s factor found to have an effect on successful logistics management in terms of productivity. The current study focused on customer relations, leadership, systemic administration and supplier relationship; these had a significant effect on successful logistics management.

Article Details

How to Cite
ดิษฐ์แก้ว ก., & ไซเออร์ส ก. (2016). ผลกระทบของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(1), 33–44. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47331
Section
บทความวิจัย