กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน ของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่าย

Main Article Content

พงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน ของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้จำหน่ายในบริษัทที่เป็น สมาชิกสมาคมการขายตรงไทยที่ดำเนินการตลาดแบบเครือข่ายในอาเซียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียนของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่าย ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้จำหน่าย การแข่งขันในอุตสาหกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยผู้จำหน่าย ควรให้ความสำคัญด้านปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากที่สุด เนื่องจากส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเข้าสู่ตลาดอาเซียน สูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยคุณลักษณะผู้จำหน่าย และปัจจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตามลำดับ พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้จำหน่ายและปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรม มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ การเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยส่งผ่านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 

IMC STRATEGY TO AEC MARKETS FOR DISTRIBUTORS IN NETWORK MARKETING

Pongsakorn Chunphiphatphong

Doctor of Business Administration, Siam University, Bangkok 10160, Thailand.

The objective of this research was aimed to find the model of integrated marketing communications strategy to AEC markets for distributors in network marketing. This survey research by the sample of the study consisted of 400 distributors in Thai direct selling association and successful performance to AEC markets at least 3 years. The results of this research found that the integrated marketing communications strategy for distributors in network marketing to AEC markets consists of the characteristics of distributors, competition within an industry and integrated marketing communications strategy factors. Distributors should pay close attention to the competition within an industry factors due to these factors had the highest impact to the success of network marketing performance, followed by characteristics of distributors and integrated marketing communications strategy. Moreover, characteristics of distributors and competition within an industry factors had both direct effects and indirect effects of Thai network marketing distributors that successful to AEC markets through integrated marketing communications strategy.

Article Details

How to Cite
จันท์พิพัฒน์พงศ์ พ. (2016). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน ของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่าย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(1), 1–14. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47044
Section
บทความวิจัย