ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ใบไม้
สุชีรา ขยาย
ณัฐพล วันลับแล

Abstract

The primary objective of this research was to examine the relationship between twenty-first century skills and employment status of the graduates at the Faculty of Business Administration, Maejo University. Rapidly changing environment is one of the most important characteristics in the twenty-first century. As a result, academic institutes have to be adapted along the lines of environmental change. In this study, we investigated those who had been trained the skills and the details of their employment one year after graduation. The results showed that most of the graduates have been employed for jobs related to their majors. Moreover, the results also indicated that the overall rate of graduates’ twenty-first century skills was high. However, the results showed a low-level relationship between twenty-first century skills and graduates’ employment status.

Article Details

How to Cite
ใบไม้ ช., ขยาย ส., & วันลับแล ณ. (2019). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 14(1), 58–73. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/198767
Section
บทความวิจัย