ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของผู้พักอาศัยหอพักและอะพาร์ตเมนต์ในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

สุรพงษ์ วงษ์ปาน

Abstract

This study aims to investigate the interrelationship between marketing mix, satisfaction and brand loyalty of dormitory and apartment business in Chiang Rai province. This quantitative study utilized the field-survey questionnaires, obtaining from 400 residents. Data collection was analyzed by using structural equation modeling (SEM). The results of the study revealed that the marketing mix of dormitory and apartment business in Chiang Rai province consists of product, price, place, promotion, process of service, productivity and quality of service, people and physical evidence. Marketing mix has direct and indirect influence on brand loyalty through satisfaction.

Article Details

How to Cite
วงษ์ปาน ส. (2019). ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของผู้พักอาศัยหอพักและอะพาร์ตเมนต์ในจังหวัดเชียงราย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 14(1), 44–57. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/198757
Section
บทความวิจัย