วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยในอาเซียน

Main Article Content

ศรัญญา รักสงฆ์
เกสินี หมื่นไธสง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของมันสำปะหลังไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน และปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของมันสำปะหลังไทยในอาเซียน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ ปี 2540 ไตรมาส 1 ถึง ปี 2560 ไตรมาส 4 ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมันสำปะหลังไทยในอาซียนอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารมารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยพบว่า รายได้ประชาชาติของประเทศในอาเซียน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาของมันสำปะหลังของประเทศไทย และ ดัชนีราคาของมันสำปะหลังของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของไทย

Article Details

How to Cite
รักสงฆ์ ศ., & หมื่นไธสง เ. (2019). วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยในอาเซียน. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 160–170. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165161
Section
บทความวิจัย